megszerkesztett valóság
17 | Girl | Hungary
Home Theme Ask me.
:-Egy szép nő nem szerethet vastag férfit ?!
:-De. Ha jó helyen vastag.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter